Udvalg for grøn omstilling

Kære Grundejerformænd,

Odsherred Kommune har besluttet at nedsætte et §17, stk. 4 udvalg for grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Udvalget skal bestå af 6 politikere og 7 eksterne medlemmer.

Sidstnævnte skal bestå af:
2 repræsentanter fra lokalsamfundene
1 repræsentant fra landliggere/sommerhuse
2 repræsentanter fra erhvervsvirksomheder
1 repræsentant fra landbruget
1 repræsentant for Danmarks Naturforening

KSO har fulgt arbejdet med nedsættelsen nøje og haft et stort ønske om at få en velkvalificeret person ind til at varetage sommerhusområdet.

Da vi erfarede, at byrådet havde peget på en Hr. Michael Nørgaard (en person helt ukendt for KSO) til at repræsentere landliggerne/sommerhusene – MN er Cand.techn.soc, projektleder/kursusarrangør i Dansk Byplanlaboratorium og derigennem tidligere arbejdet for Kommunen trods lovning på at alle organisationer vil blive kontaktet.

KSO mener MN ofte kan være i interessekonflikt og er i det hele noget utilfreds med at man totalt overser Odsherreds grundejersammenslutninger.

KSO har derfor allieret sig med politikere fra Venstre, hvilket har udmøntet sig i, at det på byrådsmødet den 28. april blev bestemt at KSO kan udpege sin repræsentant.

KSO har derefter valgt at pege på Helene Regnell (sommerhusejer i Dragsholm) som har mange års erfaring med bl.a. Klima og Bæredygtighed.

(Note: KSO = Koordinationsudvalget for sommerhusgrundejerne i Odsherred)