Vedtægter

§ 1

Navn

Sammenslutningens navn er: “Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm” kaldet “SAGT”.


§ 2

Formål og opgaver

Stk. 1
Sammenslutningens formål er at samle alle fritidshusgrundejerforeninger og vejlaug i Trundholm med henblik på at varetage og værne de tilsluttende foreningers fælles anliggender og interesser, såvel indadtil som udadtil, herunder overfor Odsherred Kommune, offentlige myndigheder og lignende.

Stk. 2
Ved varetagelsen af sine opgaver skal Sammenslutningen tage helhedsmæssige hensyn. De enkelte foreningers vedtægter og selvstændighed skal stedse respekteres.


§ 3

Sammenslutningens ledelse

Sammenslutningens ledelse består af et repræsentantskab og en bestyrelse.
Sammenslutningens adresse er den til enhver tid værende formands folkeregisteradresse.
Sammenslutningens hjemting er Retten ved Holbæk.


§ 4

Repræsentantskabet

Stk. 1
Sammenslutningens øverste myndighed er repræsentantskabet. Kun dette kan give, ophæve og ændre vedtægten.

Stk. 2
Repræsentantskabet består af 2 repræsentanter fra hver af de tilsluttende foreninger eller laug.

Stk. 3
Hver forening eller laug har én stemme uanset foreningens eller lavets medlemsantal. De 2 repræsentanter fra hver forening eller laug skal således være enige om stemmeafgivningen. Såfremt enighed ikke foreligger, kan stemme ikke afgives.

Stk. 4
Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen og afholdes én gang årligt i juni måned – en lørdag eller søndag klokken 10 – i Odsherred. Indkaldelse skal ske ved e-mail/alm. post til medlemsforeningens formand med mindst 14 dages varsel.

Stk. 5
Indkaldelsen skal indeholde:

 • Dagsorden
 • Regnskab
 • Budget
 • Indkomne forslag

Stk. 6
Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent samt fastlæggelse af rykkergebyr
 6. Forelæggelse og godkendelse af budget
 7. Valg
  a. formand (ulige år)
  b. kasserer (lige år)
  c. 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
  d. 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
  e. 1 bestyrelsessuppleant (hvert år)
  f. 1 revisor (ulige år)
  g. 1 revisorsuppleant (hvert år)
 8. Eventuelt

Stk. 7
Forslag fra de tilsluttede foreninger, der ønskes behandlet af repræsentantskabet, skal være formanden i hænde senest den 1. maj.

Stk. 8
Valgbare til tillidsposterne er kun fremmødte repræsentanter, medmindre der foreligger skriftligt tilsagn fra en ikke-fremmødt repræsentant.

Stk. 9
Eventuelt vederlag til bestyrelsen fastsættes af repræsentantskabet.

Stk. 10
Beslutninger træffes af de tilstedeværende stemmeberettigede repræsentanter ved simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af forslag om ændringer af vedtægten, bortset fra § 8, kræves at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Stk. 11
Forslaget om Sammenslutningens opløsning kan kun fremsættes af bestyrelsen eller af repræsentanter, der repræsenterer mindst ¼ af de tilsluttede foreninger.

Stk. 12
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når repræsentanter, der repræsenterer mindst ¼ af de tilsluttende foreninger, begærer dette ved at fremsende en motiveret dagsorden til formanden.


§ 4a

Såfremt 1 af de stemmeberettigede medlemmer kræver det, afholdes skriftlig afstemning.
Der kan afgives stemme i henhold til skriftlig fuldmagt.
Hver af de stemmeberettigede kan dog maksimalt afgive stemme i henhold til 2 skriftlige fuldmagter.
Ved repræsentantskabsmødets start skal dirigenten foretage registrering af eventuelle fuldmagter.
Repræsentantskabet vælger en dirigent, der på repræsentantskabet afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandling samt stemmeafgivningen.
Kun foreninger og laug der ikke er i restance med kontingent eller anden ydelse til Sammenslutningen, har ret til at deltage i forhandlingerne og til at afgive stemme på såvel ordinære som ekstraordinære repræsentantskabsmøder samt til at blive valgt til tillidsposter i Sammenslutningen.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset de fremmødte repræsentanters antal.


§ 5

Bestyrelsen

Stk. 1
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet jfr. § 4, stk. 6. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Formanden og kassereren vælges direkte af repræsentantskabet.

Stk. 2
Den valgte bestyrelse konstituerer i øvrigt sig selv med valg af en næstformand og sekretær. I tilfælde af formandens forfald, indtræder næstformanden som formand.

Stk. 3
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgaver.

Stk. 4
Bestyrelsen informerer medlemmerne løbende om nyt via hjemmesiden.

Stk. 5
Det skal tilstræbes, at bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer de forskellige geografiske dele af Trundholm.

Stk. 6
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte det er nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Stk. 7
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 8
Beslutninger i bestyrelsen træffes af de tilstedeværende ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige afgør formandens eller ved dennes fravær næstformandens stemme udfaldet.

Stk. 9
Sammenslutningen forpligtes ved underskrift af formanden, eller ved dennes fravær næstformanden, samt 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 10
Bestyrelsessuppleanten samt revisor og revisorsuppleanten kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, såfremt bestyrelsen i øvrigt skønner dette hensigtsmæssigt.


§ 6

Regnskab

Stk. 1
Til Sammenslutningens administration og drift indbetaler de tilsluttede foreninger og laug et årligt kontingent per medlem af de respektive foreninger og laug. Kontingentets størrelse fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde. Kontingentet indbetales til kassereren inden 1. april.
Ved manglende indbetaling pålægges et rykkergebyr, hvis størrelse fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 2
Sammenslutningens likvide midler indsættes på bankkonto, hvorfra beløb kan hæves af kassereren. Foreningen har ingen kontantkasse. Kassereren fører et af revisor godkendt regnskab samt protokol over medlemmerne.

Stk. 3
Regnskabsåret er kalenderåret – 1. januar til 31. december. Kassereren modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter og foretager registrering heraf. Der skal til hver post i regnskabet forefindes behørigt bilag.
Regnskabet skal være revideret senest den 1. marts efter regnskabsårets afslutning.
Regnskabet udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.


§ 6a

Er et medlem i restance til Sammenslutningen i mere end 1 måned efter sidste rettidige indbetalingsdato, kan det pågældende beløb inddrives af retslig vej efter forudgående skriftlig påmindelse om inden 10 dage at berigtige restancen.
Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af restanten.


§ 7

Udmeldelse

En forening eller et laug kan udmelde sig af Sammenslutningen med 3 måneders varsel til den 31. december.
Såfremt en forening eller et laug er i restance med ydelser til Sammenslutningen, suspenderes medlemskabet indtil restancen med tillæg af alle gebyrer og omkostninger er betalt.
En udmeldt eller suspenderet forening eller laug har intet krav på Sammenslutningens midler.


§ 8

Opløsning

For opløsning af Sammenslutningen og ændring af denne paragraf kræves, at mindst ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede repræsentanter på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde har stemt herfor.
Ved opløsning skal Sammenslutningens midler anvendes til et almennyttigt formål efter det ekstraordinære repræsentantskabsmødes bestemmelse.
Således vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 31.maj 2021


Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information i forbindelse med vedtægterne.